Прошле недеље сам имала част да одржим Радионицу Светска слова са групом са Примењене академије у Београду. Радуцкајући у разним програмима — Илустратор, Тинкеркед, Фотошоп — сложили смо 3–д „словне” форме и тиме на свеж начин обележили лепоту ћириличног (а и других) писма.

Резултати полако пристижу, и као што видите, феноменални су! Погледајте ту лепоту писма, композиције, покрета и боје, и сазнајте још више из кратких записа самих учесника.

Учесници: Вања Бајовић, Оливера Батајић Сретеновић, Исидора Вулић, Јована Милојевић, Ана Продановић, Оливера Стојадиновић, Даница Стојановић, Петар Стошић, Ана Трифуновић и Марко Шерер.

Посебно захвална професорки Оливери Батајић Сретеновић на дугорочној сарадњи и подршци.

Last week I had the privilege of holding the Global Letterforms Workshop with a group from the Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia. Tinkering through Illustrator, Tinkercad and Photoshop, we came up with type-driven 3-d forms, marking the beauty of the Cyrillic alphabet (and others) in a fresh new way.

The results, as you can see, are fantastic! Enjoy the beauty of the letterforms, composition, motion and color, and discover even more from the brief descriptions written by the participants themselves.

Participants: Vanja Bajović, Olivera Batajić Sretenović, Isidora Vulić, Jovana Milojević, Ana Prodanović, Olivera Stojadinović, Danica Stojanović, Petar Stošić, Ana Trifunović i Marko Šerer.

Special thanks to professor Olivera Batajić Sretenović for longterm collaboration and support.


Ана Трифуновић //////// Ana Trifunović

Даница Стојановић //////// Danica Stojanović


Оливера Стојадиновић //////// Оlivera Stojadinović

Композиција се састоји из пет слова – љ, њ, ђ, ћ и џ, која су додата ћирилици у склопу Вукових реформи и која су карактеристична за српски језик. Шесто слово које је тада додато ћирилици, – слово ј, преузето је из латинице, па је зато изостављено из ове композиције. Додатни разлог је тачка на ј, која би тешко могла да буде повезана са целином. Слова су међусобно ротирана под углом од 90 степени и спојена . У простору је објекат изведен као плитки рељеф, са малим разликама у нивоима, да би слова била јасније раздвојена у једнобојној 3Д штампи. У
тродимензионалном приказу рађеном у програму Photoshop свако слово је обојено другом
бојом.

The composition consists of five letters љ, њ, ђ, ћ and џ, which were added to the Cyrillic alphabet as part of Vuk’s reforms and which are characteristic of the Serbian language. The sixth letter that was then added to the Cyrillic alphabet, – the letter j, was taken from the Latin alphabet, so it was omitted from this composition. An additional reason is the dot on j, which could hardly be connected to the whole. The letters are rotated at an angle of 90 degrees and joined. In space, the object is made as a shallow relief, with small differences in levels, so that the letters are more clearly separated in monochrome 3D printing. In a three-dimensional view done in Photoshop, each letter is colored separately.


Јована Милојевић //////// Jovana Milojević

Наша ћирилица осликава нас као друштво, као нешто наше што треба неговати, користити и представити другима. Јединство и лепоту њених облика.

Инспирисано скулптуром азбучних слова у недавно направљеној Градској башти (мислим 2017.) која се налази у склопу Нишке тврђаве.


Исидора Вулић //////// Isidora Vulić

Марко Шерер //////// Marko Šerer

Ана Продановић ////////  Ana Prodanović

Петар Стошић //////// Petar Stošić